Лидерство: Дори когато нямам официална власт, когато съм привързан към резултата, когато другите около мен са поляризирани и разделени, или когато не вярвам напълно на собствената си сила да повлияя на резултатите, аз се стремя да поема отговорност да избера да се грижа за цялото във взаимозависими отношения с другите. Ако се усетя, че избирам по-тесен фокус или действам без пълна свобода, целя да търся подкрепа, за да си спомня, че независимо от избора на другите, аз съм свободен да действам напълно в съответствие с най-голямата си визия и най-високите си ценности.

Визия: Дори когато съм погълнат от ужас относно начина, по който стоят нещата в света, се стремя да генерирам най-подробната визия, която въображението ми може да измисли за това как на всички нива нещата могат да бъдат базирани на принципите на грижа за целия живот, поток от ресурси, базиран на нуждите и принос, даван на база готовност и желание. Ако установя, че се присъединявам към другите в действия от гняв спрямо това, което не работи без ясна визия за това какво бихме направили, ако случайно успеем да го съборим, имам за цел да търся подкрепа, за да се заземя във вдъхновяващата сила на визията, за да мобилизирам действия, основани на любовта към възможното.

Многостепенна перспектива: Дори когато индивидуалната, междуличностната или системната гледна точка изглежда завладяваща сама по себе си, аз се стремя да поддържам способността си да гледам и да се ангажирам с реалността и от трите гледни точки за пълен избор по отношение на най-добрия принос за промяна и внимание към възможно най-много нужди. Ако установя, че постоянно пренебрегвам някоя от тези гледни точки, се стремя да търся подкрепа, за да пренасоча вниманието си върху взаимовръзката на всички аспекти на живота, за да разбера как да реагирам във всеки един момент. 

Социална саморефлексия: Дори когато не виждам как по-големите социални обстоятелства, в които съм роден, оформят моето поведение, нагласи и вярвания, се стремя да разбера разликите, които възникват между хората, социализирани в различни социални места, и да избера да действам с други хора отвъд различия във властта, за да направим възможно всички да участват в оформянето на нашето колективно бъдеще. Ако установя, че се защитавам, обвинявам, потъвам в срам, отказвам се от властта си или по друг начин се оттеглям от ангажимента, се стремя да търся подкрепа, за да действам с грижа за себе си и другите въз основа на състрадателното разбиране на социалния контекст на нашите индивидуални избори.

Прозрачност: Дори когато чувствам, че защитавам конкретна информация или съм загрижен за потенциални погрешни тълкувания, се стремя прозрачно да разкривам на другите решения, включително тези, за които съжалявам, както и обстоятелствата и мотивите, довели до тези решения, финансови данни и друга информация, свързана с лични и организационна функция. Ако установя, че пазя информацията, се стремя да търся подкрепа, за да разпозная изключителната сила на отворената комуникация за възстановяване на доверието и увеличаване на мъдростта в системата.

Сътрудничество: Дори когато съм притиснат от време или когато доверието е малко, се стремя да се ангажирам с другите във взаимна дейност, за да намеря решения, които работят за всички. Ако установя, че упражнявам власт над другите или абдикирам от собствената си сила за участие, имам за цел да търся подкрепа, за да възстановя способността си да се отварям към мъдростта, креативността и обновената енергия, които се освобождават, когато силата се използва ефективно с другите с намерението за грижа за нуждите, взаимоотношенията и споделената цел.

Колективен капацитет: Дори когато групите, от които съм част, са обзети от предизвикателства и разделения, аз се стремя да продължа да се ангажирам с другите хора, за да създаваме съвместно системи, които увеличават капацитета ни да работим за нашата обща цел, в съответствие с нашите ценности и в служба за нашето колективно благополучие, включително съзнателно използване на ресурси и преценяване на ограниченията на ангажираността. Ако установя, че налагам системи или не съм склонен да ги създавам, имам за цел да търся подкрепа, за да се ангажирам отново да сключвам съзнателни споразумения, основани на визията и ценностите на това, което искаме да създадем, за това кой какви решения взема, как се генерират и споделят ресурсите , как информацията протича между нас, как ще предоставяме, получаваме и се грижим за обратната връзка, как се ангажираме с конфликти и как се подкрепяме взаимно, за да поддържаме ангажиментите си.

Призив към човечността на другите: Дори когато се стремя да създам рисковани промени по отношение на значителните пропуски между предпочитаните стратегии на другите, аз се стремя да подкрепя другите да намерят своята креативност, щедрост и почтеност, вместо да се опитвам да налагам решение, което се грижи за това, което е важно за мен . Ако установя, че губя вяра или търпение, се стремя да търся подкрепа, за да възстановя способността си да действам в интегритет с визията и ценностите си и да предложа любящи действия като начин за генериране на промени в стратегиите и перспективите.

Колективно действие и стратегия: Дори когато има потенциален риск за мен, аз се стремя да участвам в ненасилствени колективни усилия, които или разкриват и пречат на функционирането на доминиращата култура, или създават алтернативи за нея, така че да трансформират социалните структури в услуга на свят, който обхваща нуждите на целия живот. Ако установя, че се оттеглям в комфорта на личния си живот, поддавам се на безнадеждност или развивам омраза към онези, чиито действия искам да повлияя, целя да търся подкрепа да върна намерението си отново към трансформиращата сила на фокусираното малцинство, което работи за промяна като в същото време е центрирано в любов и грижа за човечеството и достойнството на всички.

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •