Тъй като много от нас ежедневно стават свидетели на това как властта се използва по много принудителни, злоупотребяващи и насилствени начини, естествената реакция е да се настроим срещу нея. 

Затова в нашето общество в момента думата ВЛАСТ и значението й предизвикват или ентусиазъм (за тези, които искат да я притежават, за да я използват като стратегия за посрещане на свои нужди, за да се усещат по-сигурни, защитени, за да имат повече контрол) или отблъскване, отвращение, и негативно отношение – от всички, върху които е била употребявана власт – а това реално сме всички, минали през традиционната образователна система.

Именно и заради начина, по който в момента преобладаващо протича отглеждането на деца в западното общество (с налагане на родителите над децата) и начина, по който преобладаващо протича обучението/образованието на децата (с налагането на учителите над децата), и като цяло начина, по който функционира обществото – с налагане на възрастните над децата, авторитетите над не-авторитетите, хората с повече власт над останалите – имаме усещането, че властта не е хубаво нещо – като за някои хора това мнение важи при положение, че я нямат (а като я получат – я използват така, както са я използвали многократно върху тях), а други хора генерално бягат от нея и вярват, че властта е лошо нещо, че “разваля” човека (както е приказката).

Самата аз на много млада възраст получих в ръцете си “власт”.

Бях в реална позиция на власт и истината е, че се чувствах много неспокойна от това, защото не исках да използвам властта по онези традиционни принудителни начини.

В същото време знаех, интуитивно бях сигурна, че да се бяга от нея също не е опция, защото знаех, че може да се използва и по други начини – непринудителни. 

Трябваше да науча начини да бъда във властта, които са в съответствие с моята философия и подход на ненасилие.

Трябваше да покажа на тези, над които имах власт, че можем да я използваме заедно.

Трябваше да покажа и на онези, които автоматично се обърнаха и настроиха срещу мен, когато я получих, привиждайки веднага насилие и злоупотреби, че властта може да бъде използвана по много начини.

Като на сляпо подхождах и за мен бе голямо облекчение да припозная всичко, което усещах интуитивно в разграничението между ВЛАСТ НАД и ВЛАСТ С.

Впоследствие вълнуващо ми бе да науча и за още разграничения.

Ето ги всичките:

Редица автори разграничават четири вида власт

 1. ВЛАСТ НАД – Power over
 2. ВЛАСТ С (споделена власт) – Power with
 3. ВЛАСТ ЗА/КЪМ – Power to
 4. ВЛАСТ ОТВЪТРЕ (вътрешна власт, вътрешна сила) – Power within

ВЛАСТ НАД

ВЛАСТ НАД е начинът, по който властта принципно е виждана и разбирана.

Този тип власт е основан на сила, принуда, доминация и подчинение, контрол и мотивира главно през/чрез страх. 

Тази форма на власт е основана около убеждението, че властта е ограничен ресурс, който може да бъде притежаван само от някои индивиди и че някои хора имат власт, а други хора нямат. 

Това е властта, която позволява на един индивид или група индивиди да взимат решения, които влияят на другите и да упражняват контрол. 

Starhawk: “Тази власт може да управлява с оръжия, които са физически или чрез контролиране на ресурсите, от които се нуждаем, за да живеем: пари, храна, медицински грижи или чрез контролиране на по-фини ресурси: информация, одобрение, любов. Толкова сме свикнали с ВЛАСТТА НАД, толкова сме потънали в нейния език и нейните имплицитни заплахи, че често осъзнаваме нейното функциониране едва когато видим екстремните й проявления.”.*

Другите форми на власт признават, че властта не е собственост на индивиди, а е динамика, която присъства във всяка връзка и всеки отношения. 

Както Starhawk (1990) предлага: “Властта никога не е статична, защото не е нещо, което можем да задържим или съхраняваме, тя е движение, връзка, баланс, плавна и променяща се. Властта, която един човек може да упражнява над друг, зависи от безброй външни фактори и фини споразумения *.”

ВЛАСТ С

(споделена власт)

Това е власт С другите, власт ЗАЕДНО с другите, споделена власт, която израства от сътрудничество и взаимоотношения.

Тя е изградена върху уважение, взаимна подкрепа, солидарност, влияние, овластяване и съвместно вземане на решения. 

Властта е свързана „влиянието, което притежаваме сред равни“ . 

Властта може да помогне за изграждането на мостове в рамките на групи (напр. семейства, организации, движения за социална промяна) или между различията (напр. пол, култура, класа) 

Вместо доминация и контрол, властта води до колективно действие и способност да действаме заедно.

ВЛАСТ ЗА/КЪМ

Отнася се до властта за създаване на нещо конкретно,  “продуктивния потенциал на властта и новите възможности и действия, които могат да се създадат без използване на отношения на доминация”**

Основана е на „уникалния потенциал на всеки човек да оформя своя живот и свят“***

Това е властта да правиш разлика, да създаваш нещо ново или да постигаш цели.

ВЛАСТ ОТВЪТРЕ – ВЪТРЕШНА ВЛАСТ (вътрешна сила)

Вътрешната сила е свързана с „усещането за самооценка и самопознание на човека; тя включва способността ни да разпознаваме индивидуалните различия, като същевременно уважаваме другите”.

Вътрешната власт включва хората, които имат чувство за собствен капацитет и самооценка. Вътрешната сила позволява на хората да разпознаят своята „власт да“ и „власт с“ и да вярват, че могат да променят нещата.

Когато работим със семейства и общности, ние можем да изберем да подхранваме споделената власт, “властта към“ и “вътрешната власт”, а не да работим от позиция на доминация и подчинение.

Нашата цел може да бъде не да увеличим максимално властта си над другите хора, а по-скоро:

 

да се ​​създадат условия, при които властта може да бъде споделена.

Целта може да е да се създадат условия, при които възможността на всеки индивид да упражнява власт е максимално увеличена в контекста на по-голямата общност. 

Има още много, много, което можем да кажем по темата и надявам се, да ми остава ресурс и за това, тъй като властта е важна тема, на която не обръщаме внимание, а е навсякъде около нас и в нас. Нашето отношение към нея, нашите отношения С нея са много важни.

Оставям ви с тази картинка за размишления, която пък разкрива още един вид власт: power under – чието определение е: всеки опит, от който и да е, към когото и да било, да се прехвърли отговорността върху другия без негово участие и съгласие.

на английски – any attempt, by anyone, toward anyone, to offload responsibility onto the Other without their engagement and consent

*От Starhawk. (1990). Truth or dare: Encounters with power, authority, and mystery. San Francisco: HarperSanFrancisco.(стр. 9)

** (определение от Mathie, A., Cameron, J., & Gibson, K. (2017). Asset-based and citizen-led development: Using a diffracted power lens to analyze the possibilities and challenges. Progress in Development Studies, 17, p. 57).

***(от VeneKlasen, L., & Miller, V. (2007). A new weave of power, people & politics: The action guide for advocacy and citizen participation. Warwickshire: Practical Action Publishing, p. 45).

Споделяне
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •